100% naknada plate tokom bolovanja trudnicama i oboljelim od malignih bolesti

100% naknada plate tokom bolovanja trudnicama i oboljelim od malignih bolesti

Savez sindikata Republike Srpske (SSRS), kao većinska reprezentativna organizacija radnika, dugi niz godina je insistirao na donošenju novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju sa ciljem da se poveća i  proširi obim zdravstvenih usluga i prava osiguranika, prvenstveno radnika.
Poseban zadatak bio je da radnici koji su oboljeli od malignih bolesti ili njeguju dijete oboljelo od malignih bolesti, kao i trudnice koje su na bolovanju radi održavanja trudnoće, imaju naknadu plate od 100%, umjesto dosadašnjih 70%. Za to se SSRS uspio izboriti tako da ti radnici i radnice imaju istu naknadu kao i da rade. Novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju je u značajnoj mjeri uređen i širi obim prava osiguranih lica prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Donošenje ovog zakona bio je naš prijedlog i za Program ekonomskih reformi Republike Srpske unazad nekoliko godina a i u Memorandumu o zajedničkim mjerama, potpisanom između SSRS i Vlade Republike Srpske 2017. godine, na zahtjev sindikata, predviđeno je donošenje novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.
Ovim zakonom izvršeno je usklađivanje sistema zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj sa onim u zemljama Evropske unije (EU), kao i usklađivanje zakonskih rješenja u ovoj oblasti sa strateškim i razvojnim dokumentima, koji su doneseni nakon stupanja na snagu do sada važećeg zakona.

Stručna služba Saveza sindikata Republike Srpske

SAVEZ SINDIKATA
REPUBLIKE SRPSKE
www.savezsindikatars.org